Mess­die­ner- und Kol­ping-Ju­ni­or-Tref­fen

Fahrt zum Schlitt­schuh­lau­fen nach Göt­ting­en.

Termin
27.01.2017, 16:00 Uhr
- 27.01.2017, 21:00 Uhr
Ort
Pfarr­heim St. Eli­sa­beth
Bött­cher­stra­ße 8
34346 Han­no­versch Mün­den
Zielgruppe

Mess­die­ne­rin­nen und Mess­die­ner St. Eli­sa­beth Han­no­versch Mün­den und Mit­glie­der der Kol­ping-Ju­gend Han­no­versch Mün­den.

Leitung / Ansprechperson
An­net­te Hell­fei­er, Ute Bo­de
Veranstalter

Pfar­rer Da­ri­usz Dra­bik